Обадете ни се на:
тел: 043212144
 
 
 
 
 

Ред за даване и оттегляне на съгласие за обработка на личните данни

  1. Наименование на административната услуга

Даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съгласно ОРЗД

 

  1. Правно основание за предоставяната административна услуга

Чл. 4, § 11, чл. 6, § 1, чл. 7, чл. 9, § 1 и съображения 32, 33, 42, 43, 58 от ОРЗД

 

  1.  Начини за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

1)    Лично, на хартиен носител – в канцеларията на ДГ „Камбанка“, гр. Мъглиж  на адрес: гр. Мъглиж, ул. „Иван Вазов“ № 17

2)    По електронен път на имейла на ДГ „Камбанка“, гр. Мъглиж  odzmaglij@abv.bg, като същото следва да бъде оформено като електронен документ, съгласно приложения образец, подписан с електронен подпис (не сканирано!).

 

  1. Изисквания за предоставяне на услугата

       За да се предостави услугата, ДГ „Камбанка“, гр. Мъглиж   следва да Ви идентифицира по несъмнен начин.

        При подаване на декларация/ заявление се изисква предоставяне на оригинал на лична карта на декларатора/ заявителя, който се връща след сверяване на данните.

         Когато декларацията/ заявлението не се подава лично от субекта на данни , към него се  прилага копие на пълномощното с нотариална заверка на подписа , придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо декларацията/ заявлението.

 

  1. Такса

      Такса за услугата не се заплаща.

 

  1. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата  на субектите на данни

       Комисия за защита на личните данни

 

  1. Формуляри за даване и оттегляне на съгласие, разработени за Ваше улеснение от ДГ „Камбанка“, гр. Мъглиж:

Свържете се с нас

Детска Градина "Камбанка"

гр. Мъглиж, ул. Иван Вазов 17

Тел: 043212144

Mail: odzmaglij@abv.bg

Форма за контакт