Обадете ни се на:
тел: 043212144
 
 
 
 
 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

За проекта

Презентация

 

Свържете се с нас

Детска Градина "Камбанка"

гр. Мъглиж, ул. Иван Вазов 17

Тел: 043212144

Mail: odzmaglij@abv.bg

Форма за контакт