Обадете ни се на:
тел: 0886442387
 
 
 
 
 

Добре дошли

Нашият сайт е изработен със средства по проект, финансиран от Цоидуем!

Детска градина "Камбанка" е открита през есента на 1975 година под името "Митко Палаузов".

Искаме нашата детска градина да е желано и обичано кътче от децата. ДГ "Камбанка" разполага с 5 групи, 9 души педагогически и 16 души непедагогически персонал.

Образователната институция приема за отглеждане, възпитание и социализация 120 деца, от 1 до 7 години, живущи в град Мъглиж и село Тулово. Към детската градина има 1 яслена група. Работното време е от понеделник до петък от 6.00 часа до 18.00 часа. Настоящ директор е Светла Йоргова.

Цели на ДГ "Камбанка" 

  1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и плавен преход към училищно образование;
  2. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.
  3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата от етническите малцинства.
  4. Съхраняване и развитие у децата на техните етнически особености, култура и език, чрез представяне на елементи от тяхната история и култура.
  5. Поощряване на взаимното уважение, разбирателство и сътрудничество между всички деца, независимо от етническата им принадлежност.

Прочети повече....

 

 

Свържете се с нас

Детска Градина "Камбанка"

гр. Мъглиж, ул. Иван Вазов 17

Тел: 0886442387

Mail: info-2410402@edu.mon.bg

Форма за контакт