Обадете ни се на:
тел: 043212144
 
 
 
 
 

Проект "Светът е за всички" по КП 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ

Дейностите по настоящия проект ще се осъществят на територията на Република България в детска градина „Камбанка“. Образователната институция кандидатства по настоящата конкурсна процедура с проект „Светът е за всички“. Основна цел на проекта е обхващане и задържане в образователната система на децата от етническите малцинства чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна среда. Той ще се осъществи в детското заведение и ще подпомогне пълноценното използване на наличните ресурси за премахването на бариерите в средата и постигането на образователна интеграция на децата от етническите малцинства. Целите, заложени в проектното предложение, са:

-развиване на дейности, осигуряващи равен статус и активно участие на всички деца в мултикултурна образователна среда;

-допълнително обучение по български език за деца от етническите малцинства;

-обучение на педагогическите специалисти и помощник-възпитателите за работа в мултикултурна среда;

-привличане на родителите на децата от етническите малцинства като участници в предучилищното образование и особено на жените.

Продължителността на проекта ще бъде две учебни години и ще обхваща периода от октомври 2016 г. до септември 2018 г.  Броят крайни бенефициенти в проекта ще бъде 179. 

Дейности по проекта:

1. Педагогическа ситуация - Виж Галерия

2. Ателие - Виж Галерия

3. Участие в общинска информационна кампания - Виж Галерия

4. Провеждане на информационни срещи - Виж Галерия

5. Допълнително обучение по БЕЛ - Виж Галерия

6. Група по народни танци - Виж Галерия

7. Обучение на учителите и пом.-възпитателите - Виж Галерия

8. Посещение на зоологическата градина - Виж Галерия

9. Посещение на общинската библиотека и читалището в град Мъглиж - Виж Галерия

10. Клубове - - Виж Галерия

11. Провеждане на открита практика- Виж Галерия

12. Изработване на уеб-сайт

Свържете се с нас

Детска Градина "Камбанка"

гр. Мъглиж, ул. Иван Вазов 17

Тел: 043212144

Mail: odzmaglij@abv.bg

Форма за контакт